INFORMATION TILL FORDONSFÖRARE SOM DELTAR I UTSTÄLLNINGEN

ÖPPNING AV UTSTÄLLNINGSKONTORET OCH MONTERUPPSTÄLLNING Utställningskontoret öppnas, och monteruppställning för utställningen börjar på fredagen den 29 september kl. 10:30.

EVENTETS PLATS OCH ÖPPETTIDER Aino Areena, Maamiehenkatu 14, 04400 Järvenpää. Uppställning på fredagen den 29 september, kl. 10:30.

Utställare kan börja föra in fordon och bygga montrar på fredagen från kl. 10:30. Alla fordon måste vara inne på utställningen senast kl. 20:00, och montrarna måste vara klara senast kl. 21:00 på fredagen.

BOKNING AV PLATS

Utställaren ställer ut sitt fordon på utställningen. Arrangören förbehåller sig rätten att acceptera, tilldela reservplats, eller avvisa registreringen. Registreringen är bindande när utställningsarrangören har skickat en skriftlig bekräftelse till den registrerade fordonets ägare. Deltagandet är kostnadsfritt. Om utställaren inte kan delta i evenemanget måste platsen avbokas skriftligt, t.ex. via e-post. Om arrangören har åsamkat kostnader i samband med utställarens deltagande ansvarar utställaren för att ersätta dessa kostnader.

INFÖRANDE OCH UTHÄMTNING AV FORDON

Fordonets ägare kan föra in sitt eget fordon till platsen på fredagen den 29 september mellan kl. 10:30 och 20:00. Fordonet måste vara inne på utställningen och på sin angivna plats senast kl. 21:00 på fredagen. Fordonet får startas och flyttas från montern på söndagen efter att utställningen officiellt har avslutats. Fordon får inte startas under evenemanget eller medan utställningen pågår. Fordonet måste tas bort från utställningsområdet omedelbart när nedmonteringen börjar, från kl. 16:00. Undantag görs för internationella utställare som kan lämna utställningen enligt överenskommelse, dock senast kl. 15:00. Fordon i montern bör ha så lite bränsle som möjligt, huvudströmmen avstängd, eller batteriet frånkopplat under hela evenemanget. Placera vid behov absorberande mattor under fordonet för att förhindra läckage. Ta ur nyckeln ur tändningen och förvara den säkert.

ELEKTRICITET

Om ditt fordon behöver el måste detta beställas i god tid i förväg. Arrangören täcker kostnaden för el på deltagarnas vägnar. El är avsedd för särskild belysning på fordonet, skärmar eller andra elektriska enheter som behövs för monterns dekoration. Beställ inte onödig el, eftersom varje elektrisk anslutning innebär kostnader för arrangören. Arrangören ansvarar inte för några skador som orsakas av strömavbrott eller för eventuella fel på elektriska produkter som utställaren tar med sig.

TRAILERS

Trailers, tung utrustning eller eventuell andra fordon som tillhör utställaren måste transporteras till de avsedda platserna för förvaring under evenemanget. Arrangören ansvarar inte för säkerheten för trailers eller andra fordon under förvaringen. Trailers måste låsas under förvaringen. Trailers får inte föras till evenemangsplatsen förrän evenemanget officiellt har avslutats.

BILTILLVERKNING

Det finns en biltvättplats på utställningsområdet där bilägare kan tvätta sina fordon i turordning. Tvätta din bil snabbt och flytta den till en annan plats för att torka. Du kan påskynda processen genom att utföra en grundläggande rengöring av din bil hemma. Se till att tvätten lämnas i ordning efter användning.

PLACERING AV MONTRAR

Arrangören gör det slutgiltiga beslutet om placeringen av fordon.

PASSER/RANDBAND

Varje fordonsägare får randband (2 per fordon) för hela evenemanget, som fungerar som åtkomstbiljetter. Randbanden kan hämtas vid informationen för utställare vid ankomst. Extra randband kan köpas vid utställningsservicedisken på lördagen för 50 € och på söndagen för 18 €. Randbandet ger åtkomst till utställningen under båda dagarna samt till evenemangets After Party. Utställaren har inte rätt att sälja inbjudningar eller åtkomstbiljetter till andra.

INBJUDNINGSBILJETTER TILL KUNDER

Utställare kan beställa inbjudningsbiljetter för sina kunder för en engångsentré. Biljetten, med inbjudarens namn och ifylld av kunden, ger en entré under helgen. Inbjudningsbiljetter kan beställas för 20 € fram till den 11 september. Gällande moms läggs till priset vid fakturering. Inbjudningsbiljetter kan inte säljas vidare. Minsta beställningsantal är 10 biljetter. Inbjudningsbiljetter faktureras enligt antalet beställda biljetter. Efter betalning skickas biljetterna till kunden. En leveranskostnad på 15 € läggs till den slutliga fakturasumman.

SÄKERHET

Arrangören ansvarar för den allmänna ordningen på utställningsområdet, men inte för några skador eller förlust av utställarnas tillhörigheter eller strukturer. Utställaren är alltid ansvarig för mottagande och kvittens av utställningsmaterial eller broschyrer på utställningsområdet.

DEKORERING

Vi rekommenderar att du dekorerar din bil i enlighet med bilens tema. Känsliga material eller dekorationer i montern som är brandfarliga måste vara brandskyddade. Brandskyddsprodukter i aerosolform kan köpas från välsorterade byggvaruhus.

BRANDSÄKERHET

Om montern har ett tält eller någon form av skugga, måste detta vara utrustat med brandvarnare och brandsläckare. Vi rekommenderar en koldioxidbrandsläckare för inomhusbruk, som lämpar sig väl för släckning av bränder med vätskor och elektricitet utan att orsaka skador på miljön.

OLJEUTSLÄPP OCH SILIKONANVÄNDNING

Se till att det finns tillräckligt med absorberande material under ditt fordon om det läcker vätskor som bränsle, olja eller andra ämnen. Om du använder silikon, t.ex. för att polera däcken, se till att det inte sprider sig på golvet. Extra rengöringskostnader som orsakas av vätskor eller silikon måste täckas av fordonets ägare. Kostnaden beror på omfattningen av rengöringen och faktureras i efterhand av arrangören. Se till att undvika onödig kostnad.

FÖRSÄKRINGAR

Arrangören har ansvarsförsäkring, som enligt försäkringsvillkoren täcker person- eller sakskador som arrangören är ansvarig för. Arrangörens ansvarsförsäkring täcker inte skador som orsakas av utställarens eller underleverantörens utrustning, installation eller strukturer, så därför måste utställarna och teknikleverantörer ha lämpliga ansvars- och andra försäkringar under evenemangets tid.

ALLMÄNNA VILLKOR

All typ av fastsättning av material på byggnaderna på evenemangsområdet eller på tak-, pelar- eller väggelementen i hallarna är absolut förbjudet. Utställaren eller teknikleverantören är fullt ansvarig för skador som orsakas av denne till evenemangscentrets byggnader eller till besökare. Avvikelser från dessa villkor utan arrangörens medgivande kan resultera i att montern stängs eller leda till betydande extra kostnader. Eventuella tvister ska lösas i enmans skiljedom som parterna kommit överens om. Om detta inte är möjligt är den lagstadgade platsen Vanda.

FORCE MAJEURE

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta evenemanget till en annan tid eller plats om det inte kan genomföras på grund av oförutsägbara omständigheter inom den angivna tidsramen. Om evenemanget inte kan genomföras på grund av en myndighetsbeslut eller andra omständigheter bortom arrangörens kontroll gäller inte ersättningsplikten.

Välkommen!